Etsi

Mitä on psykoterapia?


Psykoterapia on hoitomuoto, jonka vaikuttavuus on todistettu lukuisissa tutkimuksissa. Psykoterapia perustuu terapeuttiseen keskusteluun ja terapiassa voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lieventyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin sekä tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä. Lisätä ja löytää asiakkaan sisäiset voimavarat ja tätä kautta parantaa hänen elämänlaatuaan saada tasapainoisempi sekä valoisampi huominen. Psykoterapiahoidot voivat olla pitkiä tai lyhyitä. Lyhytterapia on yleensä 1-10 käyntikertaa. Kelan psykoterapian pituus on yleensä 1-3 vuotta. Käyntitiheys sovitaan yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan, yleensä se on 1-2 kertaa viikossa.
 
Milloin terapiaan?
Silloin jos läheisten tuki ei enää riitä ja omat voimat eivät enää kanna haastavassa elämäntilanteessa. Suru tai kriisi jää haittaamaan elämääsi etkä asiassa pääse eteenpäin, masennus tai ahdistus valtaa olotilan, ilo ja värit katoavat elämästäsi, sinulle tulee kehollisia oireiluja, sinulle nousee mieleen traumaattisia tapahtumia tai -muistoja, jotka hankaloittavat tätä hetkeä.

Jokaisella meistä on välillä tilanteita, jotka haastavat jaksamista ja voimavaroja. Jokaisen ongelmat ovat yksilöllisiä. Jokainen ihminen on arvokas ja tulee saada apua ja helpotusta elämäänsä.

Haluan olla auttamassa Sinua ja tukemassa Sinua uudelle valoisammalle polullesi.

Miten hakeutua terapiaan?
Mikäli tarvitset nopeaa tai kriisiapua, ota rohkeasti yhteyttä suoraan joko soittamalla, jättämällä viestiä puhelimeeni 044 7565595 tai sähköpostilla www.palokangas@navikantti.fi. Puhelimeni on usein päivisin äänettömällä työni takia, mutta jätä viestiä otan mahdollisimman pian yhteyttä.

Pitempikestoisen Kelan kustantaman psykoterapian saaminen edellyttää vähintään kolmen kuukautta jatkunutta hoitosuhdetta, ja että työ- ja opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna ja lääkärinlausuntoa B, jonka jälkeen Sinun pitää tehdä hakemus Kelaan kuntoutuspsykoterapiasta, www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia. Mikäli psykoterapia toteutuu Kelan kustantamana, asiakas maksaa terapiasta vain omavastuuosuuden (tarkemmin Hinnasto-sivulla).

Muutama sana eri terapiamuodoista

Perheterapia

Perheterapia on ratkaisu-ja voimavarakeskeistä, systeemistä terapiaa. Perheterapian tavoitteena on muuttaa perheen sisäistä vuorovaikutusta toimivammaksi tutkimalla perheessä olevia myönteisiä voimavaroja ja opettelemalla uusia toimintatapoja.

Perheterapeuttisen istunnon kesto on joko tunti tai puolitoista tuntia. Istuntoja on noin 1–4 viikon välein. Perheterapian kesto määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen ja asetettujen tavoitteiden ja työskentelytavan perusteella. Tapaamiset voivat olla eri kokoonpanolla tarpeen mukaan.

Perheterapian yleisimpiä teemoja ovat vanhemmuus ja lapsiin liittyvät kysymykset.

Mitä on perheinterventio?
Perheinterventio on työskentelyä lapsiperheiden kanssa, silloin kun perheen arjessa tapahtuu muutoksia vanhemman sairauden tai elämäntilannekriisin vuoksi.

Tavoitteena on auttaa vanhempia auttamaan lastaan. Menetelmän avulla avataan keskustelua vanhemman sairaudesta tai muista ongelmista ja näin tuetaan perheenjäsenten vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistetaan lasta suojaavia tekijöitä.

Istuntoja on yleensä 6–8 kertaa.


Pariterapia
Terapia auttaa paria ymmärtämän uudella tavalla keskinäistä vuorovaikutustaan. Lisäksi se auttaa luomaan uusia, toimivia malleja keskinäiselle kanssakäymiselle ja näin luo uutta perustaa toimivalle parisuhteelle. Todellista muutosta saavutetaan, jos puolisot ovat motivoituneita itse näkemään vaivaa suhteensa ongelmien ratkaisemiseksi ja uusien näkökulmien etsimiseksi sekä uudenlaisten toimintatapojen kokeilemiseksi parisuhteessaan.

Keskustelu parisuhteen tilanteesta voi olla kertaluonteista tai käyntejä useampia tarpeen mukaan. Käynnit sovitaan yksilöllisesti.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia
Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tuloksellinen menetelmä, joka tukee ja auttaa eteenpäin elämänmuutos, -kriisi ja pulmatilanteissa. Tutkimustulosten mukaan ratkaisukeskeinen psykoterapia on vaikuttava terapiamuoto, joka saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista ja tasavertaista yhteistyötä, jossa asiakas asettaa itse tavoitteensa ja painopiste on siinä miten hän voi ne saavuttaa ja terapeutti työskentelee asiakaan arvomaailman mukaisesti. Terapeutin rooli on aktiivinen kuuntelemalla ja auttamalla hahmottamaan mahdollisia uusia näkökulmia ja suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta vaan etsitään tapoja päästä kohti parempaa elämää, sellaista mikä on hyvää asiakkaalle itselleen.

Olennaista ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa on myönteinen tulevaisuus ja tavoitteet. Ongelmien sijaan siinä etsitään ratkaisuja. Terapiassa pyritään hyödyntämään jo käytössä olevia voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sitä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi.

Kognitiivinen terapia
Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Terapia perustuu luottamukselliseen, tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa terapeutti yhdessä asiakkaan kanssa pyrkii ymmärtämään miten ja miksi asiakkaan ongelmallinen kokemus rakentuu ja miten se voisi muuttua.

Kognitiivinen psykoterapia auttaa ihmistä selkiyttämään omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan.

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin.